Column: Nieuwe ploeg

Precies twee jaar geleden trad een lokale politieke coalitie aan met een samenstelling die zich in Krimpen nog niet eerder had voorgedaan. De totstandkoming ervan ging niet over één nacht ijs. Na de verkiezingen in maart 2018 kwam het nieuwe college in juni tot stand.

Voortvarend werd een flink aantal dossiers opgepakt. Het opstarten van iets nieuws, of het significant verleggen van de koers, dat kost tijd. Het ‘oogsten’ van succes laat dan even op zich wachten. Voor de mensen die zich daar hard voor gemaakt hebben is het dan niet leuk om de dossiers niet tot het einde te mogen ‘doen’.

Helaas kwam er een voortijdig eind aan. Meer dan een half jaar geleden viel de Krimpensecoalitie. Mede door Corona nam het vormen van een nieuwe coalitie een hele tijd, maar komende donderdag is het zo ver. Een nieuwe ploeg.

Het tij hebben we als gemeente niet mee: financieel staat ook Krimpen er niet best bij. Mede daarom zijn de algemene beschouwingen op donderdag 9 juli erg belangrijk. Het oude college heeft een goede en belangwekkende kadernota opgesteld. 

De raad als geheel is nu aan zet, meer dan ooit. 

Spannend. 

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Waar maakt u zich boos om?

Deze tijd worden we nadrukkelijker dan ooit gewezen op racisme en de opstelling die de westerse maatschappij heeft ten aanzien van niet-witte mensen. En dan vaak de wedervraag: ja maar, dit of dat probleem dan?

En dat is zowel een verkeerde, als een terechte vraag.

Mensen anders behandelen (bewust of onbewust) vanwege hun huidskleur of geboorteland, dat is fout. Om mensen hier tegen te beschermen, zijn er gelukkig wetten.

Ondertussen mag de vraag óók gesteld worden: waarom zijn we niet net zo boos over de arbeidsomstandigheden in Qatar? Slavernij in India?

Buurten in Krimpen waar 1 op de 6 gezinnen in armoede leven?

Het anti-homo geweld en gescheld bij de voetbal?

De schrijnende omstandigheden in de weeshuizen in de Oekraïne, Roemenië?

De christenvervolgingen in Eritrea, Noord-Korea, Saoedi-Arabië?

De moslimvervolgingen in Myanmar?

Het verdwijnen van de natuur, de vogels in de Krimpenerwaard door stikstof?

Het doodgaan van jongeren door lachgas-ongelukken?

Allemaal zaken om u terecht boos over te maken. En u in te spannen voor het beëindigen ervan. De ene zaak is u misschien nader aan het hart dan de andere.

Misschien goed om andere mensen eens te vragen: “waar maakt u zich nou echt boos en druk om?”

“En wat doet u er zelf dan aan?”

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Onze taal

Sinds het zien van de geweldige film ‘The Professor and themadman’ ben ik er wel uit. De discussie of taal is wat het nu is, of dat het ook de woorden van morgen zijn. Anders gezegd: is taal statisch en moet de zuiverheid beschermd worden? Of is taal dynamisch en tellen nieuwe woorden en zegswijzen ook als ‘goed’? Het is – vind ik – het laatste.

En daarmee is onze jarenlange twist thuis wat mij betreft afgerond. De uitdrukking ‘achteraf kijk je een koe in de kont’ is gewoon (echt) Nederlands.

Een uitdrukking die Kamerleden niet kennen, getuige het debat over de Dam-demo. En ook de duizenden ‘experts’ die alles achteraf beter weten dan Rutte en De Jonge en het RIVM kennen ‘m niet.

De toepassing van deze zegswijze is: achteraf hebben wij makkelijk praten. Want om op het moment zelf precies ALLEEN MAAR de goede dingen te doen….dat gebeurt niet vaak.

Overigens zou de uitdrukking ‘de beste stuurlui staan aan wal’ tegenwoordig wellicht kunnen luiden ‘de beste stuurlui hangen op de bank en zitten op Facebook’.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: driehoeken

De burgemeester heeft twee driehoeken. De ene ziet toe op de openbare orde en veiligheid. De andere is het overleg met de gemeentesecretaris en de griffier.

De gemeentesecretaris is adviseur en secretaris van burgemeester en wethouders en leidinggevende van de ambtelijke organisatie. De griffier is de secretaris van de gemeenteraad. Deze zorgt er voor dat de raadsvergaderingen de besluiten goed genomen worden. Of de raad de juiste, en voldoende, informatie krijgt. Logisch dat de afstemming tussen deze drie personen (de burgemeester als voorzitter College en gemeenteraad en de twee secretarissen) van belang is. In Krimpen gaat dat goed, gelukkig.

Mijn andere driehoek is die van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester overleggen op gezette tijden de situatie in Krimpen. Het OM stuurt bijvoorbeeld de recherche aan en brengt zaken voor de rechter. Het idee van de wetgever was dat dit afstemmingsoverleg wekelijks zou gebeuren.

Helaas.

Het regulier overleg van deze driehoek is in de praktijk 1x per jaar. Plus de keren dat er directe aanleiding is. Onze gebiedsofficier is een goeie, gelukkig. We proberen het beste er van te maken. Maar met zo weinig regulier contact leer je een dorp en al haar boefjes natuurlijk niet echt kennen.

En dat is spijtig.

Martin Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: langzaam, maar zeker

De mensen die er verstand van hebben zeggen ons dat we de term ‘het nieuwe normaal’ niet moeten gebruiken. Althans, dat we – zeker als overheid – niet de indruk moeten wekken dat de situatie zoals die nu is, de normale stand van zaken gaat worden.

Dat we meer naar een anderhalve-meter samenleving gaan is helder. Maar, zo is de gedachte, het bezoeken van ouders in een verpleeghuis of het zingen in een kerkdienst gaat weer – ooit, wanneer? – mogen. Zoals nu buitensporten in veel gevallen al weer mag, en de horeca de terrassen opent. 

Maar voorlopig is het niet normaal, nog. Als elke zieke 1 iemand besmet, betekent dat een capaciteit van 250 IC-bedden. En als je daar ligt, dat is afschuwelijk. Dus dan vechten 250 mensen voor hun leven, in isolement. Als iedere zieke 2.5 mensen besmet, hebben we het over 3500 tot 4000 bezette IC-bedden.

Exponentieel dramatisch.

Hoe we allemaal ‘meedoen’ met de adviezen van het RIVM en de regering, speelt daar een cruciale rol bij. Ik denk niet dat ik het beter weet dan zij. Mijn advies en dringend oproep is dus: hou vol.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Strafblad of niet?

De noodverordening die is afgekondigd in alle Veiligheidsregio’s is nogal wat. Op aanwijzing van de minister hebben de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een tekst opgesteld waarin staat wat je wel en niet mag en moet doen in deze coronatijd. De voorzitter in onze Veiligheidsregio regelt hoe ‘we’ in Krimpen om gaan met de crisissituatie rondom COVID19.


Burgemeesters hebben de beschikking over het instrument noodbevel en de noodverordening. Het bevel is als iets NU ACUUT geregeld (verboden) moet worden. Een verordening regelt iets voor de langere termijn. Je hebt vaak iets meer tijd om de tekst op te schrijven.
Het overtreden van een noodbevel is een misdrijf. Dat is ernstig. Het overtreden van een noodverordening is een overtreding. Dat is minder ernstig. Maar omdat het afhandelen van de overtredingen op de huidige noodverordening gedaan wordt door het Openbaar Ministerie kan die overtreding wel degelijk leiden tot een aantekening op je blad. Een ‘strafblad’.

En dan is de vraag: wat betekent dat voor je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? Voor je stage? Voor je carrière? Dat is niet duidelijk. Het is nu toch wel tijd dat de minister daar iets over zegt. Liefst in het voordeel van mensen die wellicht een overtreding begingen, maar daar toch niet met een ‘strafblad’ voor gestraft hoeven worden? De boete is immers al hoog genoeg van zichzelf?

Martijn Vroom
Burgemeester

Standaard

Column: Heidagen

Het gemeentebestuur, althans, het college van burgemeester en wethouders, is deze week twee dagen de hei op. In normale omstandigheden gaan we een paar dagen nadenken en discussiëren over de plannen van volgend jaar en daarna. Maar ja. Normale omstandigheden, wat waren dat ook al weer?

Dus hoewel we wel de begroting en plannen voor 2021 en de jaren daarop moeten maken, kan dat niet in een ‘leuke’ of ‘bijzondere’ ruimte. We kiezen altijd een locatie in de buurt, maar de ‘vaste’ plekken zijn niet in te richten op anderhalve meter. Dus we hebben onze retraite in het raadhuis. Ook een mooie plek, maar als je dagelijks in het raadhuis bent is het goed om hiervoor buiten de deur te vergaderen.

De kosten en uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. We staan voor gigantische uitdagingen op het gebied van jeugdzorg, deelname aan werk, uitkeringen, handhaving, verkeer enzovoorts. Door de coronacrisis maken we kosten waar we nog niet van weten of we ze van het Rijk gecompenseerd krijgen. Toch staan we voor grote keuzes. Het moet, maar hoe? 

Kortom, genoeg te doen. 

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Wat komt hierna?

Op dit moment bevinden we ons met z’n allen in een pandemie. De crisis die ‘corona’ heet is van ongekende omvang en impact. Heel langzaam, maar zeker, worden de beklemmende maatregelen versoepeld. Voor de een te snel, voor de ander te langzaam.

Maar dat we op een bepaald moment in een volgende fase terecht komen staat buiten kijf. We zullen naar een ‘nieuw normaal’ moeten, dat een andersoortig Krimpen zal betekenen. Om mij als burgemeester voor te bereiden op deze toekomst ga ik vanaf eind mei gesprekken voeren. Met diverse Krimpenaren; mensen uit de zorg, ondernemers, mensen in de politiek en bij de hulpdiensten. Mensen uit de kerken, van verenigingen en van scholen.

Uiteraard behartig ik geen individuele zaken of help ik formulieren invullen. Want, met alle respect, anderen zijn daar beter in dan ik. Wel wil ik graat weten hoe het met u gaat en wat de bijdrage van iedereen gaat of kan zijn aan de nieuwe toekomst. Krimpen maken we samen, immers. Dat gebeurt zeker niet alleen op het raadhuis.

Mijn uitnodiging aan u is: wilt u ook met mij in gesprek hierover? Mail u mij dan via gemeente@krimpenaandenijssel.nl

 

Tot snel!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Volhouden is moeilijk

Het is ongelofelijk knap hoe het onderwijs het lesgeven heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Het is indrukwekkend hoe de zorg en de hulpdiensten (van brandweer tot politie en van ambulances tot BOA’s) zich inzetten. De maatschappelijke initiatieven zijn letterlijk hartverwarmend en emotionerend.

Maar we worden het met z’n allen zat. Dat merk ik aan alles.Toch hebben

we nog een lange weg te gaan dus laten we elkaar energie geven om vol te houden! Houd moed, houd vol. Langzaam maar zeker krijgen we hoop op stapsgewijze versoepeling. Zeker rondom verpleeghuizen en begrafenissen is dit zó nodig, maarzover is het helaas nog niet.  

In meer en meer winkels is het echt te druk. Dat is een slechte zaak. We gaan daarover in gesprek met de ondernemers. Steeds meer signalen krijg ik ook over bepaalde groepjes jeugd: gewoonweg fout gedrag. Zoals het uitdagen van de politie, gebruik van drugs, het is her en der in Krimpen bar en boos. Dat moet anders. Ik doe dan ook via deze weg een klemmend beroep op ouders: laten we de langzame versoepeling niet op het spel zetten. Op de website van de gemeente staat precies wat mag en wat niet mag. Laten we elkaar daar aan houden.

Hou vol!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Herdenken en vieren

28 april 2020

 

Het is van groot belang om te herdenken en te vieren. Zo goed en kwaad als dat gaat. De Tweede Wereldoorlog heeft een gigantische impact gehad op ons allemaal. 

Er zijn onder ons mensen die er zelf bij waren. Die de oorlog hebben meegemaakt. Die een broer of zus verloren aan het oorlogsgeweld, of aan de hongerwinter.

Er zijn veel Krimpenaren die na de oorlog direct door gingen naar Nederlands-Indië om daar de mensen te beschermen tegen de opstand die plaatsvond onder de Indonesische bevolking. Ook die strijd, van politionele acties tot regelrechte oorlog, heeft diepe sporen nagelaten bij velen. Ook bij Krimpenaren.

“Nooit meer oorlog” is een hartenwens, een visioen. Maar dat we al zo lang vrede in Nederland hebben, dat is bijzonder. Daar mogen we blij om zijn.

Ik bedank de veteranen en soldaten die toen en sindsdien én nu nog steeds ons beschermen. Daarom leg ik op 4 mei de krans voor alle Krimpenaren. Daarom vier ik 5 mei thuis, maar toch samen met u.  

Aan ons de taak om de vrede in te vullen. Want vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Laat elkaar vrij, steun elkaar, doe goed aan en voor elkaar.

Dan zijn we de offers waard.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard